PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.

Správce osobních údajů, společnost Maximus Resort, s.r.o, se sídlem Hrázní 327/4a, 635 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Brně, oddíl B, vložka 4332, Vás tímto informuje o shromažďování, uchování a zpracování Vašich osobních údajů ve znění obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem budoucího kontaktování respondenta ve věcech obchodní činnosti správce, případně, pokud o to respondent projeví zájem, zasílání obchodních sdělení a informací o projektech správce. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě v zabezpečeném prostředí a nebudou poskytnuty za žádných okolností žádné třetí straně.

Máte právo požadovat od správce informaci o tom, zda a jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále máte oprávnění požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, taktéž jste oprávněni v případě potřeby podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, to vše za podmínek stanovených v dotčených právních předpisech.

Tento souhlas je udělován na dobu 20 let a je možné ho kdykoliv odvolat a správce je pak povinen Vaše osobní údaje zlikvidovat.